Menu

کارآفرینی چیست؟

رازهای کارآفرینی

SuperUser Account 0 372 رتبه مطلب: بدون رتبه

کارآفرینی چیست؟

خوب بهتر است از  واژه کارآفرینی شروع کنم پس کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای " متعهد شدن " نشاُت گرفته اسـت.

بنابر تعریف بزرگان دانشگاه و علوم وابسته : کارآفرین کسی است که متعهد می شود ریسک ها و مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند.

اقتصاد دانان  و صاحبان کسب و کار بزرگ و موفق نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. بطور مثال آقای ژوزف شومپــیتر، کارآفرین را نیــروی محرکــه اصلی در توسعه اقتصادی می داند و می گوید: نقش کارآفرین، نوآوری است . از دیدگاه وی ارائه کالایی جدید ، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید ، گشایش بازاری تازه ، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت  و دیدن نادیده ها در بستر جامعه و... از فعالیت های کارآفرینان است.

 

RSS
1234

موفقیت و عملی شدن خواسته شما برای کسب کاری بهتر

دی ان ان